Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / Cerca de Serveis

Cerca de Serveis Cientificotècnics

Aquest cercador us permet navegar entre els àmbits (etiquetes) i els subàmbits (resultats) que contenen les línies de serveis cientificotècnics de la UPC. Podeu realitzar una cerca de text o seleccionar l'etiqueta de l'àmbit d'aplicació.

 

Al tractar-se d’un servei personalitzat, sempre que vulgueu sol·licitar un servei cientificotècnic (sigui tarifat o no) heu d'omplir el formulari de contacte amb l'Oficina de Suport. Des de l’equip de gestió dels Serveis Cientificotècnics de la UPC, us posarem en contacte amb el grup adequat.

Filtres

Etiquetes

Agrotech

Arquitectura i urbanisme

Computació i càlcul

Construcció i infraestructures

Energia

Healthtech

IA - Intel·ligència Artificial

Indústria

Indústria 4.0

Materials avançats

Mobilitat

Sistemes de telecomunicacions

Sostenibilitat i Medi Ambient

Ciberseguretat

La ciberseguretat és la pràctica de defensar-se de xarxes, sistemes electrònics, servidors i ordinadors d'atacs maliciosos. La seguretat de la informació protegeix la integritat i la privadesa de les dades, tant en l'emmagatzematge com en el trànsit.

Comunicacions Intel·ligents

La comunicació Intel·ligent és una porta cap al coneixement dins de la pròpia organització i la seva gestió estratègica genera valor humà.

Fotònica

La fotònica és la ciència i la tecnologia de la generació, control i detecció de fotons i de les seves interaccions amb la matèria. Els fotons són les partícules elementals d’intercanvi lligades a la força electromagnètica.

Impressió 3D / Fabricació additiva

Les tecnologies de fabricació additiva realitzen el procés de construcció afegint capes de material a partir d'una geometria 3D. La producció en sèrie mitjançant impressió 3D redueix el termini de temps de posada en el mercat dels productes, elimina la necessitat d'invertir en eines de fabricació, facilita la creació de dissenys funcionals independentment de la seva geometria, permet el disseny de components complexos i facilita la revisió i actualització constant del disseny.

Equips elèctrics i electrònics

L'electrònica és la branca de la física i especialització de l'enginyeria, que estudia i empra els dispositius electrònics que funcionen controlant el flux d'electrons i altres partícules carregades elèctricament en dispositius .L'estudi pur d'aquests dispositius es considera una branca de la física, mentre que el disseny i la implementació de circuits electrònics per solucionar problemes pràctics s'anomena enginyeria electrònica.

Robòtica

Tècnica que s’utilitza en el disseny de la construcció de robots i aparells que realitzen operacions i treballs, generalment en instal·lacions industrials i en substitució de la mà d’obra humana.

Sensors

Un sensor és un dispositiu capaç de mesurar magnituds físiques o químiques i transformar-les en variables elèctriques. La gran característica que tenen els sensors és que són sensibles a determinats estímuls que, en captar-los i eventualment valorar-los, es transmeten com a senyal a un altre dispositiu o sistema que els utilitza com a informació.

Aprenentatge automàtic / Machine Learning and Deep learning

Machine learning/ deep learning és la pràctica d’utilitzar algoritmes per a recollir dades, analitzar-les i aprendre d’elles per fer una predicció. Els programadors han de perfeccionar els algoritmes que especifiquen un conjunt de variables per ser el més precisos possibles en una tasca concreta.

Ciència de dades intel.ligents / Intelligent Data Science

Intelligent Data Science és una disciplina científica centrada en l’anàlisi de grans fonts de dades per extreure informació, comprendre la realitat i descobrir patrons amb els què prendre decisions. Es tracta de l’optimització de la presa de decisions.

Sistemes recomanadors i de suport a la decisió / Recommender and support decision Systems

Els sistemes de recomanació són sistemes intel·ligents que proporcionen als usuaris un seguit de suggeriments personalitzats (recomanacions) sobre un determinat tipus d'elements (ítems) que poden interessar a l'usuari basant-se en les preferències que ha expressat de forma implícita o explícita.Així doncs, dona suport a l'usuari a l'hora de prendre decisions mentre interactua amb una massa important d'informació, emprant diversos mètodes per fer aquesta tria automàtica. De manera que permeten que a l'usuari li arribi allò que li interessa de manera més ràpida i eficaç.

Sistemes cognitius i robòtica / cognitive systems and robotics

La robòtica cognitiva és la branca de la robòtica que s’ocupa de proporcionar al robot d’un comportament intel·ligent dotant-lo d’una arquitectura de processament que li permet aprendre i raonar sobre com comportar-se enfront a objectius complexos.

Graph Signal Processing and Graph Neural Networks

Graph signal processing té l’objectiu de desenvolupar eines per al processament de data definida en dominis gràfics irregulars. Els gràfics ofereixen la possibilitat de modelar aquesta informació i crear interaccions complexes entre. Graph Neural Networks (GNN) són un tipus de mètodes de deep learning dissenyats per dur a terme inferencia en la informació descrita per uns gràfics.

5G i 6G

Aquesta és la nova generació en xarxes mòbils i telecomunicacions. Més enllà de l'excés de velocitat, el 5G-6G és un ecosistema massiu d'IoT (Internet de les coses) on les xarxes poden satisfer les necessitats de comunicació de mil milions de dispositius connectats, amb els equilibris adequats entre velocitat, latència i cost.

Sistemes de localització

Un sistema de localització per satèl·lit serveix per localitzar o posicionar un receptor determinat amb la màxima exactitud possible.

Quantum Comunications

La comunicació quàntica és una àrea d’estudi de la física i enginyeria que compren l’anàlisi, processat i transmissió d’informació valent-se dels principis i efectes de la mecànica quàntica. Es projecta com un nou avanç tecnològic degut a les seves avantatges en l’àrea de seguretat informàtica i la velocitat de processament.

Cryptographic solutions

La criptografia és la pràctica i l’estudi de tècniques de comunicació segura en presencia de tercers. Es tracta de construir i analitzar protocols que garanteixen la seguretat de la informació mitjançant la confidencialitat de les dades, la integritat de les dades, la autenticació i el no rebuig.

Simulació numèrica

La simulació numèrica integra les eines matemàtiques que permeten modelar, simular o predir el comportament de dispositius, productes i processos de la enginyeria i de les ciències aplicades.

Computació

La computació és la àrea de la ciència que s’encarrega d’estudiar la administració de mètodes, tècniques i processos amb la finalitat de emmagatzemar, processar i transmetre informació i dades en format digital.

Edge Computing

Edge computing és un tipus d’informàtica que es desenvolupa en la ubicació física de l’usuari de la font de dades o a prop d’elles. Això permet que els usuaris obtinguin serveis més ràpids i confiables, i que les empreses puguin aprofitar la flexibilitat del cloud computing híbrid.

Medi Ambient

El medi ambient és l'entorn o suma total d'allò físic que es troba a la Terra i que afecta i condiciona especialment a tots els seus habitants les circumstàncies de vida de les persones o la societat en el seu conjunt.

Reciclatge i valorització de residus

La valorització de residus industrials és el conjunt d’operacions que tenen per objectiu que un residu torni a ser utilitzat totalment o parcialment, seguint els principis de l’economia circular.El reciclatge o la reutilització, per exemple, són un tipus de valorització.

Ús i estalvi energètic

L’estalvi energètic, també conegut com a eficiència energètica o estalvi d’energia, és un concepte fonamental per al desenvolupament sostenible. En un planeta on els recursos naturals -especialment els energètics- són malbaratats, el pla d’estalvi energètic apareix com a necessitat d’economitzar els recursos disponibles, conservar les fonts d’energia no renovables i reduir l’impacte del canvi climàtic en el planeta Terra.

Economia circular

L’economia circular és una estratègia que té per objectiu reduir tant l’entrada dels materials com la producció de deixalles verges, tancant els cicles o fluxos econòmics i ecològics dels recursos.La idea subjacent és que l’actual flux lineal dels materials (recursos-producte-residus) necessita ser transformat en un flux circular (recurs-producte-recursos reciclat).

Tractament d'aigües

El tractament d'aigües consisteix en una sèrie de processos físics, químics i biològics que tenen com finalitat eliminar els contaminants de l'aigua efluent per l'ús humà. L'objectiu del tractament és produir aigua neta o reutilitzable en l'ambient i un residu sòlid o fang (també anomenat biosòlid o llot) convenient per a la seva disposició o reutilització.

Contaminació de l'aire, de l'aigua i la terra

La contaminació atmosfèrica és la contaminació de l’aire, aigua o terra que fa referencia a la presència de determinades substàncies en concentracions superiors a les naturals que impliquen risc, dany o molèstia greu a les persones i béns de qualsevol mena.

Ciències i tecnologies del mar

Estudi integral del medi marí en el seu conjunt a partir de les eines i les tecnologies del S. XXI. Existeixen 4 grans àrees del coneixement sobre el medi marí i costaner: l'oceanografia, les tecnologies i biotecnologies marines, la conservació i gestió sostenible de recursos marins i els efectes del canvi climàtic.

Cartografia, risc sísmic i hidrològic

La cartografia és l’anàlisi d’un terreny geogràfic determinat. S’estudia el risc de cada zona pel que fa a inundacions o el risc sísmic. El risc sísmic és el resultat de la combinació del perill generat per un terratrèmol, la vulnerabilitat dels sistemes o elements vulnerables (persones, medi ambient i infraestructures i béns en general) i l’exposició d’aquests elements vulnerables al perill concret.

Canvi Climàtic

El canvi climàtic és el canvi de clima produït per l'activitat humana, que altera la composició de l'atmosfera mundial i que se suma a la variabilitat natural del clima observada durant períodes comparables, causant inundacions de terrenys costaners, tempestes més intenses, l'extinció d'incomptables espècies de plantes i animals, fracassos en cultius en àrees vulnerables, i l'augment de sequeres, entre altres efectes.

Energia solar (tèrmica i fotovoltaica)

L'energia solar tèrmica és la utilització de la radiació solar per escalfar fluids destinats a diferents usos. L'energia solar fotovoltaica és una metodologia d'obtenció d'energia elèctrica gràcies a cèl·lules fotoelèctriques. Els panells solars es poden instal·lar tant a la superfície terrestre com integrats en les parets o sostres d'edificis existents o vehicles en moviment.

Energia hidràulica - hidroelèctrica

Energia hidrològica o energia hidràulica és una font d'energia de tipus renovable que s'obté a partir de corrents d'aigua dolça. Es pot aprofitar l'energia mecànica del moviment d'aigua de corrents horitzontals, o també en caigudes d'aigua, en vertical. El moviment de l'aigua mou pales d'una roda de molí o d'una turbina. Aquesta energia mecànica es pot transmetre per mitjà de mecanismes i ser utilitzada directament, o també es pot utilitzar per produir energia hidroelèctrica, que és energia elèctrica (electricitat) obtinguda a partir d'energia mecànica de l'aigua.

Energia eòlica

L'energia eòlica és l'energia obtinguda del vent, és a dir, l'energia cinètica generada per l'efecte dels corrents d'aire, i que és transformada en altres formes útils per a les activitats humanes.

Tecnologies de l'hidrogen

Les tecnologies de l’hidrogen són aquelles tecnologies relacionades amb l’economia de l’hidrogen i amb els diversos mètodes de creació, emmagatzematge i procés de l’hidrogen. Les tecnologies de l’hidrogen exerciran un paper important en la prevenció del canvi climàtic i per crear energia neta per a un alt nombre d’usuaris.

Biomassa

La biomassa és la matèria orgànica d'origen vegetal o animal que pot ser utilitzada com a font d'energia, ja sigui com a combustible o per altres processos. La biomassa utilitzada com a font d'energia pot incloure material vegetal d'origen agrícola, provinent de conreus destinats específicament a aquesta finalitat o de subproductes o restes d'altres cultius, biomassa d'origen forestal (llenya sobretot), i productes o subproductes d'origen animal, com els fems. L'energia de la biomassa sol utilitzar-se per al seu aprofitament com a energia tèrmica o, indirectament, per a la generació d'energia elèctrica.

Gestió de l'energia (Smart grids i microxarxes)

Una Smart grid és una xarxa intel·ligent que permet integrar de forma eficient el comportament i les accions de tots els usuaris connectats a ella, de tal manera que s’assegura un sistema energètic sostenible i eficient, amb baixes pèrdues i alts nivells de qualitat i seguretat de subministrament.

Emmagatzematge d'energia

En les transformacions de calor en energia mecànica o en les d’energia mecànica en electricitat, o en les transformacions inverses, cal disposar d’una certa quantitat d’energia que es transforma en una altra. Les tendències actuals d’utilització d’energies renovables posen de manifest també el problema de l’emmagatzematge. Al no proporcionar energia de forma regular i continuada, la seva utilització fa necessari disposar d’un magatzem d’energia o una energia alternativa per assegurar el subministrament.

Recursos hídrics

Els recursos hídrics és la capacitat disponible d’aigua per a ús humà.

Mineria i recursos de la terra

La mineria és el procés d'extracció de minerals d'interès industrial del subsòl. Els recursos de la terra són tots aquells recursos naturals abiòtics que s’utilitzen par al benefici humà.

Agricultura, ramaderia i pesca

L'agricultura és el conjunt de coneixements i d'activitats que tenen per objecte l'explotació del medi natural, per mitjà del conreu de certes plantes. La ramaderia és l'activitat humana consistent en la domesticació i explotació d'animals per obtenir-ne aliment, productes derivats (llana, cuir, etc.), o serveis (animals de tir, animals de bast, amb finalitats recreatives, animals per a laboratori, etc.). La pesca és el conjunt de tècniques i activitats per capturar peix i altres espècies aquàtiques, així com la indústria basada en la transformació i comercialització d'aquest productes, capturats als mars, rius i llacs.

Alimentació

L'alimentació consisteix en l'obtenció, preparació i ingestió dels aliments. La nutrició és el procés mitjançant el qual els aliments ingerits es transformen i s'assimilen, és a dir, s'incorporen a l'organisme dels éssers vius.

Fibres tèxtils naturals

Una fibra tèxtil és un material fibrós, d'origen natural destinat a la fabricació de productes tèxtils. Està format per filaments prims i allargats que tenen entre 10 i 50 µm de gruix i fins a 50 mm de llargada.

Automoció

Estudi o descripció dels ginys automòbils. Un automòbil és usualment un vehicle de quatre rodes amb motor destinat al transport de persones, amb capacitat entre dos i 7 seients.

Aeronàutica

L'aeronàutica és la ciència o disciplina relacionada amb l'estudi, disseny i manufactura dels aparells mecànics pesants capaços d'elevar-se en vol o les tècniques de control d'avions. També inclou una branca de l'aeronàutica anomenada aerodinàmica. Aquesta branca estudia el moviment de l'aire en relació als objectes en moviment, com els avions.

Ferroviaria

El ferrocarril és un mitjà de transport que circula entre carrils, normalment d'acer, compost per un o més vagons o cotxes arrossegats per una locomotora. A banda de la via convencional, hi ha la circulació per cables (telefèric) o altres tipus de via, com ara les de levitació magnètica o la dels trens maglev.

Transport, mobilitat i logística

El transport és el moviment de gent i béns d'un lloc a un altre. La mobilitat és la capacitat de desplaçar-se i la organització al voltant de fer-ho possible. La logística és l'activitat i ciència que té per objecte proporcionar els materials i serveis que calen per a satisfer necessitats en qualitat, quantitat, moment i lloc adequats als consumidors objectiu. En l'àmbit empresarial, la logística cobreix la gestió i la planificació de les activitats dels departaments de compres, producció, transport, emmagatzematge, manteniment i distribució.

Transport naval

El transport naval és la modalitat de transport que es realitza en aigua, utilitzant com a vehicle algun tipus de vaixell. Existeixen dos variants fonamentals: el transport marítim, que es realitza en el mar i canals marítims i el transport fluvial, que es desenvolupa en rius i canals fluvials. Entre les infraestructures necessàries pel transport naval destaquen ports.

Obra civil

Obra civil és una acció realitzada per l’ésser humà. En aquest cas, les obres civils han passat a referir-se a la construcció d’edificis o infraestructures que van dirigides a la població. Poden ser carreteres, ponts, embornals, etc. I poden ser implementats per empreses privades o per l’administració del govern (obres públiques). En un sentit més ampli, una obra civil pot ser un acte de remodelació.

Smart cities

Una ciutat intel·ligent és un ciutat dotada d'una organització basada en les tecnologies de la societat de la informació i la comunicació, enfocats a millorar tant la gestió dels diferents serveis com la qualitat de vida dels seus habitants. Tot i que a l'inici era una aspiració típica urbana, cada vegada més s'opta per projectes que garanteixin l'equitat en l'accés a serveis de qualitat a tots els ciutadans d'un territori, independentment de la grandària del lloc on resideixen.

Producció i distribució d'electricitat

L’electricitat ha esdevingut una necessitat bàsica. És necessari doncs, disposar de diferents tipus de centrals de producció d’energia elèctrica i en grans quantitats, per abastir les societats actuals. L’electricitat es produeix a les centrals elèctriques amb unes màquines anomenades alternadors, que generen corrent altern amb una freqüència d’oscil·lació determinada a partir de la rotació del seu eix. L'energia elèctrica que es produeix a les centrals s'ha de fer arribar a tots els punts d'utilització, com les llars i les indústries. I, per tant, hi ha tota una xarxa amb transformadors que adapten la intensitat de corrent generat a les centrals elèctriques al punt de consum.

Construcció 4.0

El concepte de construcció 4.0 està basat en la interoperabilitat dels mitjans humans i materials mitjançant l’ús de IoT, cloudcomuputing i la robòtica. En essència, la virtualització dels processos constructiu per a la millora dels mateixos i la descentralització de la presa de decisions mitjançant l’ús d’informació en temps real.

Materials de construcció avançats

Els materials de construcció són una matèria primera o amb més freqüència productes manufacturats, emprats en la construcció d'edificis o en obres d'enginyeria civil.

Edificació

Acció d'edificar, de construir un edifici.

Urbanisme i ordenació del territori

L'urbanisme o la urbanística, també anomenat en altres llengües planificació urbana, és la ciència i tècnica de l'ordenació de les ciutats i del territori.

Ciutat i disseny de l'espai urbà

El disseny urbà tracta tant del procés de dissenyar i donar forma a les característiques físiques de les ciutats i dels espais regionals, com del disseny social i altres qüestions a gran escala. En definitiva, vincular els camps de l'arquitectura així com la planificació per organitzar millor l'espai físic i els entorns comunitaris.

Maquetes

Una maqueta és un model a escala o a mida real d’un objecte, artefacte o edifici, realitzat amb materials pensats per demostrar la seva funcionalitat, volumetria, mecanismes interns o externs o be per destacar allò que una cop construït, es presentarà com una innovació o millora.

Biotecnologia

La biotecnologia és el conjunt de disciplines o ciències que té per objectiu l'estudi dels éssers vius o parts dels éssers vius per tal d'obtenir-ne béns i serveis. La seva zona d'estudi està entre la biologia, la bioquímica i l'enginyeria química i té a més gran repercussió en la farmàcia, medicina, microbiologia, la ciència dels aliments i l'agricultura, entre altres camps.

Salut i qualitat de vida

En aquest àmbit hi trobarem tota aquells serveis que permeten a la societat gaudir d’un benestar, contraposat a la malaltia.

Accessibilitat, envelliment i vida autònoma

L'accessibilitat és el grau en el qual les persones poden utilitzar un objecte, visitar un lloc o accedir a un servei, independentment de les seves capacitats tècniques, psíquiques o físiques. L’envelliment és el conjunt de modificacions morfològiques i fisiològiques que apareixen a conseqüència de l'acció del temps sobre els humans. La vida autònoma són tots aquells elements que permeten que un ésser humà pugui viure amb qualitat de forma individual.

Medicina i Farmàcia

La medicina és la branca de les ciències de la salut que s'ocupa de la prevenció, diagnòstic i tractament de les alteracions des del punt de vista de l'homeòstasi de les persones. La farmàcia és la ciència i pràctica de la preparació, conservació, presentació i dispensació de medicaments.

Tecnologies mèdiques i robòtica quirúrgica

Tecnologies mediques que permeten robotitzar els processos humans, com ara, la cirurgia. Es tracta de tècniques molt avançades tecnològicament que permet al cirurgià dur a terme procediments quirúrgics d’una forma molt precisa. L’instrumental quirúrgic està fixat als braços del robot i l’especialista manipula per control remot.

Health logistics and supply chain

La logística sanitària és el que s’encarrega de satisfer adequadament les necessitats requerides dins del sistema d’emergències. Aquí cobra especial importància la productivitat logística, és a dir, certes necessitats que s’han de cobrir de forma òptima al menor cost.

Dispositius mèdics

Són tots aquells aparells que permeten desenvolupar l’activitat mèdica de forma exitosa.

Instruments i equips

Un instrument és un objecte fabricat del qual l’ésser humà se serveix per a fer una operació o produir un efecte. S'entén per equipament, el conjunt de medis físics amb autonomia per al seu funcionament, necessaris per a la realització d'activitats.

Seguretat, prevenció i protecció

La seguretat és una forma de llibertat o la resiliència contra els danys potencials causats per circumstàncies alienes. La prevenció és la mesura o disposició que es pren de manera anticipada per evitar un mal o un perill. La protecció és el fet de defensar algú o alguna cosa perquè no pateixi un mal o un perill.

Maquinària i equips

Conjunt de mecanismes amb moviments coordinats, capaç de transformar energia en treball útil, especialment en operacions d'un procés de producció.

Mecatrònica

La mecatrònica és la combinació sinèrgica de l'enginyeria mecànica, l'enginyeria electrònica, l'enginyeria de control i l'enginyeria de programari.

Indústria tèxtil

La indústria tèxtil és el sector de l'economia dedicat a la producció de roba, tela, fil, fibra i productes relacionats.

Construcció industrial

La construcció industrial és una vista de la construcció o la restauració d'objectes que estan directament relacionats amb una activitat industrial o de fabricació.

Química

La química és la ciència que estudia la composició, estructura i propietats de la matèria i els canvis que aquesta experimenta durant les reaccions químiques.

Productes materials varis

Bens o servei que pot ser ofert a un mercat que pugui satisfer un desig o una necessitat de materials diversos

Nanotecnologia

La nano tecnologia és un camp de les ciències aplicades dedicat al control i manipulació de la matèria a una escala menor que un micròmetre, és a dir, a nivell d'àtoms i molècules.

Biomaterials

Un biomaterial és qualsevol matèria, superfície o construcció artificial que interacciona amb sistemes biològics.

Materials tèxtils i polímers

Una fibra tèxtil és un material fibrós, d'origen natural o químic, destinat a la fabricació de productes tèxtils.Els polímers són une macromolècules formades per la unió de molècules més petites anomenades monòmetres

Materials estructurals

Es tracta de tots aquells materials per a realitzar projectes d’enginyeria amb l’objectiu que resultin adequats des del punt de vista de resistència dels materials.

Materials amb funcions òptiques, tèrmiques, magnètiques, elèctriques i acústiques

L’activitat de la ciència i enginyeria dels materials es mou en 4 àmbits: aplicacions, processament, estructura i propietats. En aquest cas, parlem d’aquells materials que tenen funcions òptiques (sensors, lents, etc.), tèrmiques (comportament respecte l’escalfament), magnètiques (actuen com a punt d’atracció) , elèctriques ( generen energia) i acústiques (transmissió de vibracions i so).

Impressió 3D

Una impressora 3D és una màquina que serveix per produir representacions 3D físiques de models creats per ordinador, mitjançant una tècnica anomenada fabricació additiva.